Giáo lý căn bản dựa trên cuốn Phước Âm Yếu Chỉ của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam). Đây là các bài học giáo lý căn bản đã được lưu hành trong Hội Thánh từ trước đến nay. Các bài học được soạn thảo căn cứ trên Lời của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh.

Các bài học giáo lý này giúp quý con cái Chúa học hỏi kỹ càng, hiểu rõ và nắm vững các giáo lý căn bản của Hội Thánh trước khi chịu Thánh Lễ Báp-têm.

Nếu bạn chưa tiếp nhận Chúa, bạn có thể tự tiếp nhận Chúa theo hướng dẫn này, hoặc liên hệ Hội Thánh để được trợ giúp (hoàn toàn miễn phí).

Nguyện xin Chúa ban ơn trên quý con cái Chúa trong việc kêu cầu Lời của Ngài.

Lời giới thiệu được biên tập bởi Mục sư Lê Cao Quý.

==

TÊN BÀI HỌC
Bài 1: Đức Chúa Trời
Bài 2: Kinh Thánh
Bài 3: Sự Sáng Tạo và Con Người
Bài 4: Chúa Cứu Thế Giê-xu
Bài 5: Tội Lỗi và Sự Cứu Chuộc
Bài 6: Đức Thánh Linh
Bài 7: Sự Cầu Nguyện
Bài 8: Sự Thờ Phượng Đức Chúa Trời
Bài 9: Mười Điều Răn
Bài 10: Sự Dâng Hiến
Bài 11: Hội Thánh và Các Thánh Lễ
Bài 12: Sứ Mạng Truyền Bá Phúc Âm
Bài 13: Thiên Đàng và Hoả Ngục
Bài 14: Sự Tái Lâm của Chúa Giê-xu
Các thông tin bổ sung

HỘI THÁNH TIN LÀNH MÙA GẶT