Chào mừng bạn đến với Hội Thánh Tin Lành Mùa Gặt!

Hội Thánh Tin Lành Mùa Gặt (HTTLMG) là Hội Thánh thuộc Tổng Hội – Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Bắc), một tổ chức tôn giáo được Chính phủ Việt Nam công nhận.

HTTLMG là cộng đồng những người tin kính Đức Chúa Trời, được cứu chuộc bởi Đức Chúa Giê-xu Christ, nhận lãnh quyền năng, ân tứ của Đức Thánh Linh để thờ phượng Chúa, xây dựng Hội Thánh của Chúa, chia sẻ truyền bá Phúc Âm tới những người chưa được biết và tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu.

HTTLMG là Hội Thánh của các nhóm nhỏ & các gia đình tin kính Chúa.

Khải tượng của Hội Thánh: Mỗi một tín hữu là một thợ gặt sốt sắng cho Mùa Gặt của Đức Chúa Trời.

“Mùa gặt thì trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy xin Chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của mình.”

Đăng ký kênh YouTube của Hội Thánh
wp6379978-harvest-village-wallpapers

Ý NGHĨA CỦA 'MÙA GẶT'

Vào một đêm đông lạnh giá của thủ đô Hà Nội, những tôi tớ Chúa của một nhóm nhỏ mang tên Hô-sa-na đã được Chúa dẫn dắt một khải tượng về Mùa Gặt của Chúa – khải tượng về một Hội Thánh mang tên Mùa Gặt. Cái tên ‘Mùa Gặt’ cũng đến từ khải tượng này, và là một hình ảnh được Chúa Giê-xu sử dụng để truyền giảng nhiều trong Kinh Thánh, nhất là ở câu Lu-ca 10:2: “Ngài phán cùng môn-đồ rằng: Mùa gặt thì trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy xin Chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của mình.”

Hội Thánh Tin Lành Mùa Gặt hi vọng sẽ gặt được thật nhiều linh hồn về cho Chúa của chúng ta, đúng như khải tượng của Hội Thánh từ thuở ban đầu.

KHẢI TƯỢNG HỘI THÁNH

Đáp ứng sự sai phái của Chúa trong Lu-ca 10:1-2, khải tượng của Hội Thánh Tin Lành Mùa Gặt với nền tảng “Hội Thánh của các nhóm nhỏ & các gia đình tin kính Chúa” là:

(1) Trang bị Lời Chúa và rèn tập mỗi tín hữu thành một thợ gặt hiệu quả. Từng thành viên đều được khích lệ để tham gia vào các chương trình huấn luyện kỹ càng để trở nên sâu sắc trong Lời Chúa, có thể dẫn dắt các buổi chia sẻ thảo luận Kinh Thánh hay tập tành chăn bầy trong các nhóm nhỏ. Các thành viên khích lệ lẫn nhau, nhờ vậy cả thân thể Chúa gồm những chi thể sống động, trở nên những “thợ gặt” đắc lực trong cánh đồng truyền giảng.

(2) Phát triển từ các nhóm nhỏ. Như Chúa sai phái các môn đồ theo từng cặp để tỏa ra nhiều nơi thể nào, Hội Thánh Tin Lành Mùa Gặt cũng tập trung phát triển các nhóm tế bào nhỏ, tăng trưởng theo thời gian, và dần phân tách ra thành những nhóm mới. Mỗi nhóm tế bào như vậy sẽ trở nên một ngọn đèn thắp sáng Tin Lành của Đấng Christ trong mỗi tòa nhà, khu phố.

(3) Bước vào những cánh đồng chiến lược. Ngày càng nhiều gia đình đa thế hệ đã tin nhận và dâng mình hầu việc Chúa. Chúng tôi nhận thấy Chúa đang chuẩn bị những “mảnh đất tươi xốp”, đợi chờ để được nghe về sự cứu chuộc trong Chúa Cứu Thế Giê-Xu ở đất nước Việt Nam, đặc biệt là trong giới trẻ và giới tri thức ở những thành phố lớn. Đó chính là những cánh đồng hẵng cần thêm nhiều con gặt bước đi với đức tin rằng ấy là các nơi mà chính Chúa sẽ đi.

NỀN TẢNG ĐỨC TIN

Tín Lý của Hội Thánh Tin Lành Mùa Gặt dựa trên Tín Lý của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, cũng như của Hội Truyền giáo Phúc âm Liên hiệp (tiếng Anh: The Christian and Missionary Alliance, viết tắt C&MA).

 1. Chỉ có một Thiên Chúa, ngài là đấng toàn hảo vô hạn, hiện hữu vĩnh cửu trong ba thân vị: Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Linh.
 2. Chúa Giê-xu Cơ Đốc (Jesus Christ) là Thiên Chúa và là người. Ngài được thai dựng bởi Chúa Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Ma-ri. Ngài chết trên thập tự giá, là người công chính chết cho người có tội, là sinh tế chuộc tội, hễ ai tin Ngài sẽ được xưng công chính bởi huyết của Ngài đã đổ ra. Ngài sống lại từ kẻ chết theo Kinh Thánh. Ngài ngự bên hữu Thiên Chúa, là Thầy Tế lễ Thượng phẩm của chúng ta. Ngài sẽ trở lại để thiết lập Vương Quốc của hoà bình và sự công chính.
 3. Chúa Thánh Linh (Đức Thánh Linh) là thân vị thần thượng, đến để ngự trị, hướng dẫn, dạy dỗ và ban năng quyền cho tín hữu. Chúa Thánh Linh đến để cáo trách thế gian về tội lỗi, sự công chính và sự đoán phạt.
 4. Kinh Thánh (bao gồm Cựu Ước và Tân Ước) là chân xác, được soi dẫn bởi Thiên Chúa, là sự mặc khải trọn vẹn ý chỉ của Ngài để cứu rỗi nhân loại, và thiết lập luật lệ thiên thượng về đức tin và sống đạo cho tín hữu Cơ Đốc.
 5. Con người được dựng nên theo ảnh tượng của Thiên Chúa. Con người sa ngã vì bất tuân Thiên Chúa nên bị định cho sự chết trong thể xác và tâm linh. Mọi người sinh ra trong tội lỗi, bị phân rẽ với sự sống của Thiên Chúa, vì vậy chỉ có thể được cứu rỗi qua sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu Cơ Đốc. Tương lai của người không chịu hối cải và không tin Chúa Giê-xu Cơ Đốc là sự hiện hữu đời đời trong sự đoán phạt, trong khi tương lai của người tin nhận Chúa Giê-xu Cơ Đốc là phước hạnh và sự vui thoả vĩnh cửu.
 6. Sự cứu rỗi được ban cho mọi người qua Chúa Giê-xu Cơ Đốc, hễ ai ăn năn và tin nhận Ngài sẽ được tái sinh bởi năng quyền của Chúa Thánh Linh để nhận lãnh sự sống đời đời, trở nên con dân của Thiên Chúa. Đó là những ân tứ của Chúa Thánh Linh.
 7. Ý chỉ của Thiên Chúa là mỗi người tin nhận Chúa Giê-xu đều sẽ đầy dẫy Chúa Thánh Linh và được nên thánh trọn vẹn, phân rẽ khỏi tội lỗi và thế gian để tận hiến mình cho ý chỉ của Thiên Chúa, bởi đó nhận lãnh năng lực để trở nên thánh khiết trong cuộc sống và kết quả trong phục vụ. Đây là một trải nghiệm tiệm tiến và trăn trở được thể hiện trong cuộc đời tín hữu sau khi qui đạo.
 8. Sự quan phòng của Thiên Chúa được thể hiện trong công cuộc cứu chuộc của Chúa Giê-xu Cơ Đốc để chữa lành thân xác hay chết của chúng ta. Cầu nguyện và xức dầu cho người bệnh theo lời dạy của Kinh Thánh là đặc quyền của Hội thánh ngày nay.
 9. Hội thánh vô hình (Hội thánh phổ thông) bao gồm mọi người tin nhận Chúa Giê-xu Cơ Đốc, được cứu chuộc bởi huyết của Ngài và được tái sinh bởi Chúa Thánh Linh. Chúa Giê-xu Cơ Đốc là Đầu của hội thánh; hội thánh được Ngài uỷ thác đến mọi nơi trên thế giới để làm chứng nhân và rao giảng phúc âm cho mọi dân tộc.
 10. Hội thánh hữu hình (trong đó có Hội Thánh Tin Lành Mùa Gặt) là thực thể bao gồm những người tin nhận Chúa Giê-xu Cơ Đốc đến với nhau để cùng thờ phượng Thiên Chúa, gây dựng nhau bởi Lời của Thiên Chúa, cầu nguyện, thông công, công bố Phúc âm, cử hành các Thánh lễ Báp-têm và Tiệc Thánh.
 11. Sẽ có sự phục sinh trong thể xác cho người công chính và kẻ có tội; đối với người công chính, sống lại để hưởng sự sống đời đời, đối với người có tội, sống lại để chịu đoán phạt.
 12. Sự tái lâm của Chúa Giê-xu Cơ Đốc là gần kề, hiển hiện và tiền thiên hi niên, là sự trông đợi của tín hữu và là lẽ thật căn cốt giúp khích lệ tín hữu theo đuổi nếp sống thánh khiết và trung tín phục vụ.