Hội Thánh Tin Lành Mùa Gặt là một tổ chức trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Bắc), một tổ chức tôn giáo được nhà nước Việt Nam công nhận và cho phép hoạt động.

Quyết Định Công Nhận Hội Thánh Tin Lành Mùa Gặt

Giấy Chứng Nhận Chức Danh Mục Sư Nhiệm Chức – Nguyễn Hồng Trân

Hiến Chương Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Bắc)

>> Xem Chi Tiết <<