Tôi có thể tận hưởng Thiên Đàng khi những người thân yêu nơi Hoả Ngục?

Tôi có thể tận hưởng Thiên Đàng khi những người thân yêu nơi Hoả Ngục?

Nhiều người đã mất đi người thân và họ vẫn chưa biết gì về Đấng Christ. Một vài người lý luận rằng những người trên Thiên Đàng sẽ không biết…