Bài Cầu Nguyện Chung

(Học thuộc lòng – Ma-thi-ơ 6:9-13)

Lạy Cha chúng con ở trên trời;

Danh Cha được tôn thánh;

Vương quốc Cha được đến,

Ý Cha được nên, ở đất như ở trời!

Xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày;

Xin tha tội cho chúng con,

Như chúng con đã tha những kẻ có lỗi với chúng con;

Xin đừng để chúng con bị cám dỗ,

Nhưng cứu chúng con khỏi điều ác!

[Vì vương quốc, quyền năng, vinh quang đều thuộc về Cha đời đời. A-men.]

Bài Tín Điều Các Sứ Đồ

(Học thuộc lòng)

Tôi tin Đức Chúa Trời Toàn Năng, là Cha, là Đấng dựng nên trời đất, Tôi tin Giê-xu Christ, là Con độc sanh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta:

Ngài được thai dựng bởi Thánh Linh, sanh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu thương khó dưới tay Bôn-xơ Phi-lát, bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn.

Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại.

Ngài thăng thiên ngồi bên hữu Đức Chúa Trời Toàn Năng, là Cha.

Từ đó Ngài sẽ trở lại để xét đoán kẻ sống và kẻ chết.

Tôi tin Thánh Linh, Tôi tin Hội Thánh phổ thông, sự cảm thông của thánh đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời. A-men.

Bài Ha-lê-lu-gia (Hallelujah)

Ha-lê-lu-gia! Kính khen Giê-xu, Ha-lê-lu-gia! A-men, Ha-lê-lu-gia! Kính khen Giê-xu, đức dấy chúng con hoài, A-men!

Bài Tôn Vinh Chân Thần

Tôn vinh Chân Thần nguồn ơn vô đối.

Dưới đất chúng con cùng hát khắp nơi.

Trời cao cũng chung ca ngợi.

Ba Ngôi CHÚA CHA và CON, THÁNH LINH muôn đời. A-men!