Rất nhiều những bằng chứng về trận động đất trong sách Tiên tri A-mốt 1:1 và Xa-cha-ri 14:5

You are here:
Go to Top