Cầu nguyện theo Lời Chúa, Đa-ni-ên đã góp phần hoàn thành kế hoạch của Đức Chúa Trời cho dân tộc ông

You are here:
Go to Top