Trường Chúa Nhật diễn ra hàng tuần vào giờ Thờ Phượng Chúa Nhật của Hội Thánh Tin Lành Mùa Gặt, do Mục vụ Trường Chúa Nhật phụ trách.