Biên tập và được cho phép đăng lại bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam. Mục vụ Do Thái là một mục vụ chính thức của Hội thánh Lời Sự Sống Việt Nam. Chúng tôi tin rằng dân tộc Do Thái là tuyển dân của Đức Chúa Trời và mọi Cơ Đốc Nhân đều có phần trách nhiệm cầu nguyện và giúp đỡ họ vì dân tộc này đóng một vai trò quan trọng trong kế hoạch cứu chuộc của Chúa dành cho cả nhân loại.

Thông tin đăng tải tại chuyên mục này không nhất thiết phản ánh quan điểm của Hội Thánh Tin Lành Mùa Gặt.