Tại sao chúng ta cần cầu thay cho anh em mình? Trong Hê-bơ-rơ 11:6 có chép: “Không có đức tin thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời; vì người nào đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài thực hữu, và Ngài là Đấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài.”

Khi ta cầu thay, bạn hãy tin rằng Đức Chúa Trời là đấng có thật! Ngài luôn hiện hữu cùng bạn ở mọi lúc, mọi nơi. Ngài có lời hứa cho những ai tìm kiếm Chúa, đó là được gặp gỡ và bước vào trong sự hiện diện của Chúa.