Cách sử dụng ân tứ Chúa ban

Mỗi người chúng ta được Chúa tạo dựng một cách đặc biệt, người có khả năng này, người có năng lực kia. Tuy nhiên, chúng ta đã sử dụng và khai thác những tài năng của chính mình một cách đúng đắn, đúng như mục đích ban đầu của Đấng ban cho chúng ta hay…