Niềm Vui và Mệnh Lệnh Làm Chứng cho Đấng Christ

Niềm Vui Khi Làm Chứng Làm chứng cho Chúa là một niềm vui (Phi-líp 4:1; I Tê-sa-lô-ni-ca 2:19-20; 3 Giăng 4), và cơ hội làm chứng là một đặc ân lớn để chia sẻ niềm vui của Thiên Đàng khi một người có tội ăn năn (Lu-ca 15:7,10). Mệnh Lệnh Về Việc Làm Chứng Mọi Cơ Đốc nhân…