1. Chúa yêu bạn.

Đức Chúa Trời yêu bạn và muốn bạn biết Ngài để Ngài có thể đổ đầy bình an cho bạn và ban cho bạn cuộc sống thực – mãi mãi. “Vì Đức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời đời.” Chúa Giê-xu phán: “ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư-dật.”

Vì Chúa đã hoạch định để chúng ta có được bình an và sự sống, tại sao chúng ta lại xa cách Chúa?

2. Chúng ta bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời.

Ngay từ đầu, chúng ta đã chọn không vâng lời Đức Chúa Trời và đi theo con đường riêng của mình. Chúng ta vẫn thực hiện sự lựa chọn này ngày hôm nay. Điều này dẫn đến sự xa cách với Đức Chúa Trời.

Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh-hiển của Đức Chúa Trời.” Tội lỗi là chọn nói hoặc làm hoặc nghĩ những điều đi ngược lại với kế hoạch của Đức Chúa Trời. “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Ðức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Ðức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.

Chỉ có một cách duy nhất để đến được với Chúa.

3. Chúa Giê-xu đã chết vì tội lỗi của chúng ta.

Chúa Giê-xu là Con của Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng duy nhất có thể đưa chúng ta trở lại với Chúa. Chúa Giê-xu chết trên Thập tự giá và sống lại từ cõi chết. Ngài đã trả giá cho tội lỗi của chúng ta và thu hẹp khoảng cách giữa Đức Chúa Trời và con người.

“Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung-bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus-Christ, là người;” “Vả, Đấng Christ cũng vì tội-lỗi chịu chết một lần, là Đấng công-bình thay cho kẻ không công-bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời; về phần xác-thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh-hồn thì được sống.”

Đức Chúa Trời đã cung cấp phương cách duy nhất để chúng ta được cứu rỗi, được sự sống đời đời – và chúng ta phải đưa ra sự lựa chọn.

4. Chúng Ta Phải Tiếp Nhận Chúa Cứu Thế – Chúa Giê-xu Christ.

Chúng ta phải tin nhận Chúa Giê-xu Christ để tha thứ tội lỗi của mình và tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa của chúng ta và phục vụ Ngài với tư cách là Chúa của chúng ta. “Nhưng hễ ai tin nhận Ngài [Chúa Giê-xu], tức những ai tin vào danh Ngài, Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời”.

Bạn có muốn giao cuộc sống của mình cho Chúa Giê-xu ngay bây giờ không?

Nếu vậy, bạn có thể cầu nguyện lời cầu nguyện sau đây và chấp nhận Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Rỗi của bạn:

Kính lạy Chúa Giê-xu,

Con biết rằng con là một tội nhân, và con xin Ngài tha thứ cho con. Con tin rằng Ngài đã chết trên thập tự giá cho tội lỗi của nhân loại, và của chính con. Ngài đã sống lại từ cõi chết và đưa con tới sự sống, sự sống đời đời. Con nhận biết rằng Ngài là Đấng duy nhất giúp con được kết nối lại với Đức Chúa Trời. Con quyết định sẽ dâng đời sống của con cho Ngài, vâng phục Ngài, và sống cho Danh Vinh Hiển của Ngài. Xin Ngài tha thứ cho con, thay đổi con, giải phóng con, và chỉ cho con cách nhận biết Ngài. Con cầu nguyện – trong Danh Chúa Giê-xu Christ. A-men!


HỘI THÁNH TIN LÀNH MÙA GẶT
Giáo lý căn bản | Tâm vấn | Tĩnh nguyện

Hội Thánh Tin Lành Mùa Gặt (HTTLMG) là Hội Thánh thuộc Tổng Hội – Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Bắc).

HTTLMG là cộng đồng những người tin kính Đức Chúa Trời, được cứu chuộc bởi Đức Chúa Giê-xu Christ, nhận lãnh quyền năng, ân tứ của Đức Thánh Linh để thờ phượng Chúa, xây dựng Hội Thánh của Chúa, chia sẻ truyền bá Phúc Âm tới những người chưa được biết và tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu.