Thông tin chi tiết về các buổi nhóm:

Lưu ý:

  • Vui lòng liên lạc phụ trách điểm nhóm để biết thông tin đăng nhập vào hệ thống Zoom.
  • Nếu bạn là người mới hay chưa tin Chúa, xin liên hệ tại đây để được cung cấp thêm thông tin.
  • Vui lòng tuân thủ các nguyên tắc phòng tránh dịch COVID-19 (nguyên tắc 5K) được nhà nước quy định tại từng thời kỳ khi sinh hoạt điểm nhóm trực tiếp.

HỘI THÁNH TIN LÀNH MÙA GẶT