Hội Thánh Tin Lành Mùa Gặt (HTTLMG) là một Hội Thánh Tin Lành chính thống tại Việt Nam. HTTLMG là một cộng đồng của những con người cùng một lòng tin kính Đức Chúa Trời, được cứu chuộc bởi Đức Chúa Giê-xu Christ, cùng một trách nhiệm trong quyền năng, ân tứ của Đức Thánh Linh để xây dựng HTTLMG của Chúa, thông qua việc truyền bá Tin Lành tới người Việt.