Hội Thánh Tin Lành Mùa Gặt (HTTLMG) là một Hội Thánh Tin Lành chính thống tại Việt Nam. HTTLMG là một cộng đồng của những con người cùng một lòng tin kính Đức Chúa Trời, được cứu chuộc bởi Đức Chúa Giê-xu Christ, cùng một trách nhiệm trong quyền năng, ân tứ của Đức Thánh Linh để xây dựng HTTLMG của Chúa, thông qua việc truyền bá Tin Lành tới người Việt.

Tôi có thể tận hưởng Thiên Đàng khi những người thân yêu nơi Hoả Ngục?

Tôi có thể tận hưởng Thiên Đàng khi những người thân yêu nơi Hoả Ngục?

Nhiều người đã mất đi người thân và họ vẫn chưa biết gì về Đấng Christ. Một vài người lý luận rằng những người trên Thiên Đàng sẽ không biết…