Lời kêu gọi đồng công Mục Vụ Cầu Thay

Lời kêu gọi đồng công Mục Vụ Cầu Thay

Tại sao chúng ta cần cầu thay cho anh em mình? Trong Hê-bơ-rơ 11:6 có chép: “Không có đức tin thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời; vì người nào đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài thực hữu, và Ngài là Đấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm…