Chúng ta là một nhà!

Đối với Đức Chúa Trời, một người như mọi người, và mọi người như một người. Dưới con mắt của Ngài, tất cả chúng ta là một, không phân chia giai cấp, không phân biệt màu da. Chúa yêu tất cả chúng ta bằng tình yêu chân thật và công bằng như nhau, không thiên…